Espereble per ĝi, pli da homoj parolos ĉi tiun bonegan helplingvon

ero de la kartaro en Anki

Sekvu mian progreson en la lernado de planlingvo kun malmultaj vortoj, kiu celas esti bona por internacia ĉiutaga komunikado

La flago de toki ma, rezulto de voĉdonado kun la komenca komunumo: https://www.reddit.com/r/tokima/comments/kto2mj/senli_pi_anu_lipu_winner_of_the_flag_contest/

Kio estas toki ma?

Vanege

Esperanto, Esperantaĵoj, Planlingvoj, Hazardaĵoj, Opinioj | @VanegeEsperanto | @vanege@mastodon.social

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store